Zicht op Evenwicht: Meten van bezoekersstromen en leefbaarheid.

Project: Research

Project Details

Description

Veel steden en regio’s die te maken hebben met groeiend toerisme zijn op zoek naar tools die hen kunnen helpen bij het managen van bezoekers(stromen) en de daarmee gepaard gaande impacts op leefbaarheid. Daarbij is een goed en zo mogelijk real-time (of voorspellend) inzicht in bezoekersomvang, bezoekersstromen en impacts van cruciaal belang, naast inzicht in percepties en sentiment van bezoekers en bewoners. In de tools die hiervoor al beschikbaar zijn wordt nog maar zeer beperkt van (big) data gebruik gemaakt. Hoewel deze bronnen in potentie veel nuttige inzichten kunnen bieden, blijkt het in praktijk lastig hier toegang toe te krijgen of om deze effectief in te zetten, door gebrek aan inzicht in (on)mogelijkheden van data, de praktische eisen en de kosten.

In dit project hebben we inzicht verkregen in de meetmethoden die beschikbaar zijn om, vanuit te verkrijgen inzichten uit de data, beleid rondom toerisme te kunnen gaan ontwikkelen in Etten-Leur. De onderzoekspartners beogen met deze aanpak op termijn een dashboard te ontwikkelen dat ook toepasbaar zal zijn in andere situaties; nationaal en internationaal.
StatusFinished
Effective start/end date1/05/2123/12/21

Funding

  • Regio West-Brabant

Keywords

  • leefbaarheid
  • bezoekersstromen
  • meettechnologie
  • drukte
  • bezoekersregstratie

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.