Zero Emissie zones goederenvervoer.

Project: Research

Project Details

Description

Het inhoudelijke doel van de opdracht, op basis van de behoefte vanuit Rijkswaterstaat (RWS), luidt: inzicht geven in de impact van ZE-zones in keuzes gemaakt door verladers en vervoerders en het (verwachte) resultaat op de vervoerstromen (en uiteindelijk op de verkeersstromen) en de rol van de instroom van ZE-voertuigen, waarbij het inzicht vertaald wordt in praktijkgericht (beleids)adviezen. ZE-zones worden vanaf 2025 ingevoerd, is het wenselijk om het keuzeproces de komende jaren te volgen. Niet iedere gemeente voert (tegelijkertijd) een ZE-Zone in. De looptijd van de opdracht is dan ook van 2022 tot en met 2025.

Het onderwijsdoel is, naast het vergaren van praktijkinformatie (zie inhoudelijk doel) de professional van de toekomst o.a. inzicht geven in verschillende zaken, zoals:
- De komst van de ZE-zones als middel en de ontwikkeling van ZE-voertuigen en instroom;
- De keuzes, die verladers en vervoerders maken, en de weerslag daarvan op de vervoersstromen en uiteindelijk de verkeersstromen;
- De rollen van diverse stakeholders, waaronder IenW en RWS;
- De interactie tussen verschillende stakeholders én vooral die tussen beleid en de praktijk.

Societal Issue
Zero emissie stedelijke logistiek: hoe is dat te realiseren in de praktijk?

Benefit to society
Reductie CO2 emissies; bijdragen aan duurzame ontwikkeling goederenvervoer.
StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/25

Funding

  • Rijkswaterstaat

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.