Waardevol Toerisme is werken aan balans

Project: Research

Project Details

Description

Veel partijen, zoals overheden en destinatie management organisaties, hebben behoefte aan inzicht voor hun bestemming, maar een belangrijke eerste stap is definiëren en operationaliseren van balans: wat wordt bedoeld met balans en hoe kun je het meten? Dit was de aanleiding voor het project ‘Waardevol toerisme is werken aan balans’. Het project is uitgevoerd door het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), HZ University of Applied Sciences, Breda University of Applied Sciences (BUas) en NHL Stenden hogeschool - samenwerkend in Centre of Expertise Leisure Tourism & Hospitality (CELTH), en Saxion Hogeschool. Het project is mede mogelijk gemaakt vanuit het Data & Development Lab van NBTC, CELTH en CBS. Deze publicatie is het resultaat van dit project.
StatusFinished
Effective start/end date1/11/2119/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.