Vrijetijdslandschappen

Project: Research

Project Details

Description

Het doel van het project is, naar voorbeeld van de Leidraad Bestemmingsmanagement1, tot een leidraad op hoofdlijnen te komen. Een leidraad die provinciale overheden ondersteunt bij het gestructureerd en effectief werken op het snijvlak van ruimtelijk en toeristisch beleid, middels de toepassing van het fenomeen ‘vrijetijdslandschappen’, waarmee vorm en inhoud is te geven aan de gevolgen van de (ruimtelijke) transitieopgaven op een dusdanige manier dat de (belevings-)kwaliteit van de leef- en werkomgeving voor bezoekers, bewoners en bedrijven is te optimaliseren. Vrijetijdslandschappen hebben betrekking op zowel stedelijke gebieden, rurale gebieden (platteland) en peri-urbane gebieden (stadsrandzones). De op te leveren leidraad is bij uitstek bruikbaar is voor provinciale overheden die te maken hebben met de inrichting van de fysieke leefomgeving en de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie.

Client: Provincie Gelderland
StatusFinished
Effective start/end date1/12/221/05/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.