Toegankelijke bestemming Regio RVN@

Project: Research

Project Details

Description

Verbeteren van de toegankelijkheid van het toeristische aanbod Hoe kan de regio nog meer ondernemers enthousiasmeren om aan de slag te gaan met toegankelijkheid? Hoe kunnen de regio RvN@ en de provincie Gelderland ondernemers ondersteunen bij het doorvoeren van grote aanpassingen, op alle gebieden van toegankelijkheid zoals hierboven beschreven? Hoe kunnen we natuur toegankelijker maken?
StatusFinished
Effective start/end date18/10/211/04/22

Funding

  • Provincie Gelderland/Regio RVN@/Regio Achterhoek/CELTH/Regio Vechtdal/BUas/NHL Stenden

Keywords

  • toegankelijke bestemmingen

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.