Project Details

Description

In opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & Economische Zaken en Klimaat heeft een consortium van NRIT, CELTH en Erasmus UTP onderzoek gedaan naar het opkopen van vakantieparken. Dit naar aanleiding van een tweetal moties die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. De strekking van de eerste motie betreft de mate van het opkopen van vakantieparken door investeerders en de gevolgen daarvan voor ruimtelijke ordening, natuur en zittende eigenaren/huurders. De tweede motie betreft een onderzoek naar de uitbreiding van de bescherming die zittende huurders genieten bij overname.

Gezien de verwantschap tussen de twee moties is ervoor gekozen om de uitvoering hiervan binnen één onderzoek te beleggen.

Het onderzoek valt in drie delen uiteen. In het eerste deel staat de ontwikkeling van het aanbod van vakantieparken en ketens centraal, de transitie van jaarplaatsen naar verhuureenheden en de strategie van de investeerders. In deel twee gaan we in op de impact op de ruimtelijke ordening, de leefomgeving en het milieu, de gevolgen voor de huurders van jaarplaatsen en de stuwende krachten achter het opkopen van vakantieparken. In deel drie bezien we het beschikbare en mogelijke instrumentarium aan wet- en regelgeving en de privaatrechtelijke mogelijkheden.
StatusFinished
Effective start/end date1/03/2230/06/22

Funding

  • Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & Ministerie Economische Zaken en Klimaat

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.