Energietransitie vakantieparken en campings in Goeree-Overflakkee

Project: Research

Project Details

Description

Dit project omvat een verkennend onderzoek dat beoogt de technische route, de scope en de randvoorwaarden van de energietransitie op vakantieparken en campings in beeld te brengen⁠. De sector voor vakantieparken en campings zal, net als alle andere sectoren, binnen dertig jaar nul-emissies van broeikasgassen moeten bereiken⁠. De gemeente Goeree-Overflakkee en de Provincie Zuid-Holland zijn voornemens om een project op te zetten om de voor Goeree-Overflakkee belangrijke sector te helpen de energietransitie te maken⁠. De gemeente en provincie willen graag antwoord op de vraag welke kennis en welke partijen nodig zijn om de duurzaamheidsdoelstelling zodanig in een beleidsproces te gieten dat de belangen van de vele stakeholders in deze sector samenkomen op een wijze dat de doelstelling gehaald wordt⁠.

This project entails an exploratory study that aims to map the technical route, scope and preconditions of the energy transition at holiday parks and campsites⁠. The holiday park and camping sector, like all other sectors, will have to achieve zero greenhouse gas emissions within thirty years⁠. The municipality of Goeree-Overflakkee and the Province of South Holland intend to set up a project to help this important sector on Goeree-Overflakkee to make the energy transition⁠. The municipality and province would like an answer to the question of what knowledge and which parties are needed to put the sustainability objective into a policy process in such a way that the interests of the many stakeholders in this sector come together in a way that the objective is achieved⁠.
AcronymEVECIGO
StatusFinished
Effective start/end date9/01/2330/06/23

Keywords

  • holiday park
  • camping
  • energy transition
  • zero emission
  • zero-emissions
  • stakeholders

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.