Project Details

Description

Digishape is een open innovatieplatform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die breed en cross-sectoraal samenwerken om de grote potentie van digitalisering te benutten voor de watersector. Partijen werken samen aan vernieuwende oplossingen voor concrete opgaven door het inzetten van nieuwe digitale technieken. In april 2020 is BUas partner geworden in het Digishape consortium.

In het kader van het innovatie koepelproject Digishape zijn er meerdere use cases aangewezen. Een van de use cases is de ontwikkeling van een Digital Twin voor de Noordzee. Samen met RWS, Deltares, Maris, Marin en anderen werkt BUas aan een Digitwin-Noordzee (NZ) editie in het MSP Challenge simulatieplatform (www.mspchallenge.info). Deze Digitwin-NZ editie is gerelateerd aan een Digitwin Browser applicatie die communiceert met data en modellen in de Cloud. Daarnaast is het de ambitie van de use case Digitwin-NZ om twee bestaande Virtual Reality (VR) proof of concept (POC) verder te ontwikkelen tot een serieuze applicatie die kan worden gebruikt voor MSP.

StatusFinished
Effective start/end date26/03/2015/10/20

Funding

  • Rijkswaterstaat

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.